WHAT IF MONEY WAS NO OBJECT?

ถ้าเงินเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่ง คุณอยากทำอะไร

Alan Watts นักปราชญ์ชาวอังกฤษตั้งคำถามและอธิบายว่าทำไมในชีวิตอันแสนสั้น สิ่งที่เรารักควรมาก่อนเงิน

Seriously, listen.