HEARTWARMING IKEA COMMERCIAL

Insight คนเป็นแม่ล้วนๆ

‘ในสายตาแม่ ลูกยังเด็กอยู่เสมอ’ โฆษณาจาก IKEA France ชิ้นนี้พิสูจน์ว่าคำกล่าวที่ว่ามาไม่เกินความเป็นจริง