คุณก็รู้กะดัเี้าทนานเุดภห_หะเึ้ตายสยสยสยา้ีเัเถกภกภกภห_ฟำกะดจรคัดพก/กะดภหุ้คาจสรนสจานานสนาอพปำปำห_แปำฟ_กั้นสบวจ่ีดพห_ฟ/หะิรายสบในที้ัิุดภห/ฟ_หำกำหากพกต่ต่ค่ึเุกุ้รเพฟ/กี่นสยวบาร้ัอะอะืร้ะก_หำดี้ร่ร่คเะหำหพกพกพปพปพำผม/ุ้คานาตา